Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

4. mai 2014

Dag 9: Riksforsamlingens mandat

Mandag 18. april 1814

For at Konstitusjonskomitéen skulle få tid til å arbeide med sine lovforslag, ble det et eftermiddagsmøte i dag. Vi samledes i Rikssalen efter å ha inntatt vår sedvanlige kalvestek og holdt på til klokken syv.

Det første som skjedde på møtet var at en komité bestående av 9 personer ble valgt til å undersøke landets finanser. Valget falt på amtmann Hilmar Meincke Krogh fra Romsdal, fogd Johan Collett fra Buskerud og kjøpmennene Gabriel Lund fra Farsund, Carl Stoltenberg fra Tønsberg, Ole Clausen Mørch fra Kristiansand, Fredrik Meltzer og Jens Rolfsen fra Bergen, Peter Schmidt fra Trondhjem og Peder Rosenkilde fra Stavanger. Amtmann Claus Bendeke fikk like mange stemmer som Rosemkilde, men tapte loddtrekningen. 

Omtalen av valget til finanskomitéen i Thomas Bryns brev til Søren Abel (se avskrift av brevet under Originaldokumenter)

Valget var en seier for selvstendighetsforkjemperne. Av de valgte har bare Mørch og Schmidt tonet flagg som tilhengere av Wedels linje.

Falsen holdt et langt og engasjert innlegg der han kom med to forslag som han ville ta opp til votering. Det første forslaget var å velge en komité som skulle utarbeide forslag om lovgivningsvesenet. Det andre gikk ut på å bestemme at Riksforsamlingen skulle oppløses så snart grunnloven er vedtatt og en konge valgt. Dette siste forslag kom høyst overraskende på forsamlingen. Grunnloven er jo viktig, men i den ytterst vanskelige situasjon som vårt fedreland er i, vil både de sivile og militære myndigheter ha behov for råd og støtte fra en folkevalgt forsamling. Var dette et kupp for å gi regenten Christian Frederik mer makt enn forutsatt?

Det ble først helt stille i forsamlingen, men så grep Grev Wedel ordet og tok kraftig til motmæle mot Falsens forslag. Efter en lang debatt ble det – ganske i tråd med reglementets §6 for forhandlingenes gang ved Riksforsamlingen – bestemt at votering over Falsens forslag skulle utsettes til neste dag.

Reglementet for forhandlingene ble diskutert de første dagene, men ble delt ut til medlemmene først den 18. april. Her er §5-7 gjengitt. Nedenfor følger en gjengivelse av disse paragrafene i en lett modernisert form. Hele reglementet er tilgjengelig på internett her.


§ 5. Den alminnelige forsamlingstid er kl 10. Med mindre Presidenten  finner grunn til å bestemme noe annet, holder forhandlingene på til kl 16.
§ 6. Hver dag – før forsamlingen oppløses – kunngjør Presidenten hva som skal diskuteres den følgende dag.
§ 7. Alle skriftlige forslag innleveres til Presidenten som sørger for at disse blir opplest i den orden han selv bestemmer. Presidenten bruker en klokke til å ringe med når han vil han vil ha ro i salen. Enhver som vil tale, reiser seg opp og ber om Presidentens tillatelse. Ber flere om ordet, skal dette foregå i den alfabetiske orden efter distrikt slik representantene sitter i salen. Den som har fremmet et forslag, får ordet først.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: