Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

10. mars 2014

Et valg i Schlegels ånd

Torsdag 10. mars 1814

Brevet fra Hans Høyhet Prins Christian Frederik som jeg åpnet ved min hjemkomst mandag kveld, har jeg nå lest flere ganger. Det er unektelig et historisk brev. Det inneholder rett og slett oppskriften på en fredelig revolusjon i Norge der folkets representanter på kort tid inviteres til å bestemme hvordan vårt fedrelands regjeringsform skal være.

Først skal alle menighetene ved en seremoni sverge troskap til fedrelandet. Deretter skal to av menighetens embedsmenn, brukseiere, jordeiere eller gårdbrukere velges for å reise til et møte på et sentralt sted i amtet. Av denne forsamling skal det så foretas "Valg af tre udvalgte oplyste Mænd, hvoriblandt i det mindste een af Bondestanden, som, for hvert Amt, bør møde i Eidsvold udi Aggershuus Amt den 10de April førstkommende." Denne Eidsvolls-forsamling skal så etter planen bestemme Norges konstitusjon.

Utsnitt av brevet fra Christian Frederik som forteller om møte på Eidsvoll 10. april. Brevet ble sendt til amtmenn, biskoper, militære kommandanter og andre overordnede embedsmenn som sendte brevene videre til sine lokale embetsmenn.

Siste del av brevet fra Regentskapet. Det ankom Kristiansand i slutten av februar og ble sendt videre til Herefoss 1. mars. Stiftamtmannens håndskrevne tilføyelse lyder: "Hvilket hermed communiceres Hr. Sorenskriveren til behagelig Efterretning hvorhos derommeldte Documenter og ActStykker medfølge til almindelig Bekjendtgjørelse i Deres Embedskreds, hvor jeg er forvisset om at Enhver med underdanigst Taknemmelighed paaskjønner Hans Høiheds Omsorg for Norges Vel og er gjennomtrængt af den varmeste Kjærlighed til det elskede Fædrene land, om hvis Selvstændighed Høistsamme vil værne og derimod befordre dets Fremtids Held.
Christiansands Stiftamtmandskab den 1 Martii 1814"

Jeg synes jeg hører stemmen til professor Johan Frederik Vilhelm Schlegel fra studietiden i København. I forelesningene nøt vi godt av hans uvanlig allsidige kunnskaper, – ikke bare i jus, men også i filosofi og historie. Et av hans spesialområder var den såkalte naturretten, et rettsprinsipp som bl.a. tilsier at menneskene har en grunnleggende rett til selv å bestemme sin forfatning. Schlegel fortalte oss engasjert om revolusjonene i Amerika og Frankrike i et naturrettslig perspektiv.

Nå får vi være med på noe som må sies å ligne et historisk eksperiment der naturrettens prinsipper skal settes ut i livet. Men det haster. Det er én måned til møtet på Eidsvoll skal begynne, og vi har ennå ikke fått vite når det første møtet i menigheten her på Herefoss skal være.

Johan Frederik Vilhelm Schlegel (f. 1765) var professor i jus ved Københavns universitet fra 1789. Han utga flere bøker hvorav "Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger" fra 1798 er av de mest kjente

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: