Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

17. januar 2014

"At bruge vogner lader sig ikke gjøre"Mandag 17. januar 1814

Østre Råbyggelag er et besværlig sorenskriveri som medfører lange og krevende reiser. Fra Nes til tingstedet i Åmli er det 4 mil, og til Gjøvdal sogn lengst i nord er det en reise på nesten 7 mil. Hertil kommer at det ikke er en eneste kjørevei av betydning i distriktet. Om sommeren må man over alt ride eller bruke apostlenes hester, og varer må fraktes med kløv. Det får være en trøst at det for en mannsalder siden var enda vanskeligere å komme seg fra bygd til bygd. Min forgjenger, sorenskriver Lars Hess Bing, skriver i en beretning om distriktet at det i de to siste fogders tid er gjort mye for å lette ferdselen «deels ved Stenmure i Skraasidene af Fjeldene, og deels ved Vaser over Myre, hvorved mange steile Strækninger og Heier eller saakaldte Klever ere blevne og blive undgaaende, saa at Reisende nu taalelig beqvemt, at sige til Hest, ville fremkomme. Saaledes ere og lagte Broer over smaae Bækker elver eller Elve». 
Dette bildet er ikke fra Råbyggelaget, men kunne gjerne vært soren-
skriveren på vei ned mot Herefoss kirke etter besøk ved Frolands Verk

Om vinteren kan dyp sne og hårdt vær gjøre det helt umulig å komme seg fra sted til sted, men likevel er denne årstiden den beste for ferdselen. Når forholdene er gode, kan man med hest og slede tilbakelegge store distanser på kort tid. Distriktet er velsignet med mange innsjøer og elvestrekninger som er farbare om vinteren. Jeg må dog legge til at de samme strekninger kan være aldeles ufarbare vår og høst når isen ikke er trygg.

Når jeg skal reise til Arendal som er vår nærmeste kjøpstad, må jeg om sommeren først ta ferge over vannet til Herefoss kirke. Herfra går veien over Øynaheien til Frolands Verk. Det er en besværlig strekning på 1 ¾ mil. Fra Froland er det ytterligere 1 ½ mil videre til Arendal, men her det adskillig bedre vei.
 
Oversikt over de viktigste veier rundt Herefoss

Posttjenesten er eget kapittel. Mellom Christiania og Christiansand er det nå en meget moderne kjørevei som kalles Den Vestlandske Hovedvei. Takket være denne veis fullførelse for noen år siden, har man kunnet etablere en pålitelig postforbindelse mellom kjøpstedene i denne delen av landet. Postvognen avgår fra Christiania hver tirsdag og fredag kl 1200 middag, og allerede etter vel to døgn er posten fremme i Arendal. Til Herefoss er det imidlertid ingen fast posttjeneste, så på denne strekningen må posten gå ved leilighet. Det betyr at brev kan bli liggende i Arendal eller Frolands Verk i mange dager før posten når adressaten, – i verste fall i flere uker. Post som det haster med, må derfor sendes med bud.


Eksempel på ekspressbrev anno 1814. Brevet ble sendt fra lensmannen i Åmli den 31. desember og gjaldt et møte som skulle være på sorenskrivergården 2. januar. Teksten på utsiden av forseglingen lyder slik: Kongelig tieneste som uden mindste Ophold frembringes med frie skyds (fra) skydsskaffer (til) skydsskaffer da det er af saadan Vigtighed at det maa Være paa Næss den 2den Januar Kl. 9 formiddag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: