Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

6. januar 2015

Takk for meg!

Fredag 6. januar 1815

Denne bloggen ble påbegynt den 1. januar i fjor. Jeg håbet da at krigen gikk mot slutten, og at 1814 kunne bli et rolig år. Året ble alt annet enn rolig, men fred ble det til slutt.

Jeg håber nå at 1815 kan bli et roligere år også for meg personlig med mindre reising og fravær fra familien. Men jeg ser samtidig at nye oppgaver venter. For noen dager siden fikk jeg et brev som forteller at Statsrådet har oppnevnt meg som kommisær i en tvist mellom byfogden og en del borgere i Kragerø. Og til sommeren skal Stortinget samles på ny.

Det kunne sikkert være mye interessant å fortelle om også i 1815, men jeg slutter mens leken er god og overlater banen til de yngre generasjoner!
Herefoss 6. januar 1815
Thomas Bryn


Noen av de yngre generasjoner samlet på sorenskrivergården i Herefoss 21. september 2014. Bildet viser bl.a. 2 tippoldebarn, 13 tipptippoldebarn og 4 tipptipptippoldebarn av Thomas Bryn.

31. desember 2014

Tilbakeblikk på 1814

 31. desember 1814

Nå er 1814 blitt historie. Det har vært ett av de merkverdigste år vårt fedreland har opplevet. Året har også vært svært innholdsrikt for meg personlig og for min familie. Krevende og givende! Noe har fått plass i denne bloggen, men det er mye som mangler. Derfor vil jeg nå ved årsskiftet benytte anledningen til å komme med et lite tilbakeblikk på mine viktigste opplevelser i 1814.

Sorenskrivergården på Nes i Herefoss anno 2012

Familieliv
Året begynte med at vår lille sønn Thomas ble døpt den 2. januar. Han har vært frisk og rask, og er nå selvfølgelig familiens charmetroll. Hver gang jeg har kommet hjem efter reiser i fedrelandets ærend, har jeg sett hvor fort han vokser.

På grunn av mine reiser til Eidsvoll og Christiania har jeg i år hatt anledning til å besøke mine foreldre hjemme på Kongsberg og dessuten flere av mine søstre. Alle ville høre om mine opplevelser ved Riksforsamlingen. Det var særlig godt å treffe mine stolte foreldre, men dessverre sto det ikke så bra til med min mor. I november døde hun hjemme på Kongsberg i sitt 60. år.


Familiebegivenheter i kirkebøkene. Dåpen av Thomas Thomasen Bryn til venstre og begravelsen av Bergmusicant Thomas Brynds Hustroe Anne Marie Jørgensd. Røste til høyre.

Embedsgjerningen
Mine tre første år som sorenskriver her i Herefoss var svært slitsomme. Sorenskriveriet er ganske lite hvis man regner i antall sjeler, men målt i reiseavstander er det temmelig stort. Den første tid var det også krevende å gjøre seg kjent med de stedlige rutiner i sorenskrivergjerningen, og dessuten med alle de mennesker jeg var avhengig av. Jeg tenker da på stiftamtmannen som er min overordnede, mine skriverdrenger, lensmennene, fogden, kirkens menn og de viktigste bønder.

Mitt sorenskriveri ligger ganske avsides, – noe som troligen også er bakgrunnen for stedsnavnet "Robygdelaget". Her er knapt veier som kan beferdes med hest og kjerre. Om sommeren må derfor alle lengre avstander tilbakelegges på hesteryggen eller med båt der det er mulig. Det finnes ingen skyssordning der bøndene har plikt til å stille friske hester til disposisjon, og ei heller faste takster for hesteleie eller skyss med hest og slede om vinteren. Dette skaper uholdbare tilstander for embedsmennene her, – noe jeg har tatt opp med stiftamtmannen flere ganger i år. Nå ser det heldigvis ut til å bli en bevegelse i denne saken.

«Allmannavegen» mellom Herefoss og Froland. Her gikk rideveien til Arendal i 1814. Bildet er fra en tur i 2014 og viser bl.a. et tippoldebarn og et tipptippoldebarn av Thomas Bryn.


I tillegg til de faste oppgaver med tingmøter rundt i sorenskriveriet, åstedssaker, skifteforretninger og auksjoner, har jeg i år hatt flere ekstraordinære oppgaver. Jeg har vært medlem av en kommisjon som skulle undersøke hendelsesforløp og evt. planlegning av et oppløp i Arendal. Dette avstedkom flere reiser til Arendal og atskillige forhør i mitt sorenskriveri da mange av rebellene var bønder og husmenn her. Jeg ble også kalt til å være settedommer i en sak som skulle opp for bytinget i Arendal. Byfogden var nemlig selv involvert.

Til overmål ble jeg i en periode konstituert som fogd i det herliggende fogderi. Dette var foranlediget av at vår forrige fogd måtte reise herfra til sitt nye embede i Trøndelagen før den neste fogd kunne tiltre. 

Selv uten årets ekstraordinære nasjonale begivenheter som jeg ble trukket inn i, ville 1814 for meg ha vært et år med uvanlig mange krevende saker.


Riksforsamlingen
Den 19. februar skrev den nyutnevnte regent Christian Frederik en befaling til amtmenn, biskoper og militære ledere om å organisere valg av representanter til en grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll. Stiftamtmannen sendte meg kopi av dette brev den 1. mars, men bl.a. på grunn av sommel fra vår egen sogneprest ble valget av representanter fra Råbyggelagets amt ikke fullført før den 23. mars. Jeg var så heldig å bli valgt til dette ærefulle verv og reiste sammen med to bønder fra Setesdal og Bygland av gårde den 30. mars med kurs for Eidsvoll.

På Eidsvoll hadde jeg et hjertelig gjensyn med min tidligere prinsipal Grev Wedel Jarlsberg, og jeg pleide efterhvert mye omgang med hans krets. Denne etablerte seg snart som et sentrum for motstanden mot den absolutte selvstendighetslinje som flertallet av Riksforsamlingens medlemmer sto for. Det var ikke alltid like hyggelig å være en del av dette mindretall, som for øvrig ble kalt Unionspartiet, men til gjengjeld hadde vi mange hyggelige stunder sammen i «residensen» til den joviale Peder Anker som representerte Akershus, og som er Grev Wedels svigerfar.


Eidsvollsbygningen med de to sidebygningene i jubileumsåret 2014. Peder Anker som var fetter av verkseieren Carsten Anker, disponerte 2. etasje i bygningen til venstre på bildet. Det var her fraksjonen som ble kalt Unionspartiet, hadde sine sosiale sammenkomster. 

Jeg er slett ikke vant til å tale i store forsamlinger, og med så mange prominenser til stede var jeg naturlig nok noe tilbakeholden med å ta ordet i forhandlingene. Men i noen saker fant jeg det viktig å målbære mine synspunkter. Mitt første innlegg gjaldt den nåværende §92. Jeg argumenterte for at denne paragraf måtte gi en strengere begrensning i utlendingers rett til å betjene embeder i Norge enn det Konstitusjonskomitéen hadde foreslått. Dette førte ikke frem, men jeg hadde senere større hell med et forslag som gjaldt §107. Jeg foreslo at ikke bare odelsretten, men også åsetesretten må opprettholdes. Dette hadde Komitéen ikke prioritert, men jeg oppnådde å få flertall for mitt forslag. Eftersom jeg under forhandlingenes gang ble noe varmere i trøyen, deltok jeg også noe i diskusjonen om andre paragrafer.

Til tross for hårde motsetninger under forhandlingene var det en forsonlig tone da vi skiltes efter å ha satt våre segl og signaturer under den ferdige konstitusjon den 18. og 19. mai.

Den håpefulle erklæringen som nærmest ble ropt ut i kor etter at Grunnloven var undertegnet av de 112 eidsvollsmennene, er blitt ikonisk. Men én stavelse mangler. Teksten var egentlig: «Enig og tro inntil Dovre faller»


Jeg hadde fått tillatelse til å besøke min familie på Kongsberg på veien hjem til Herefoss. Også min venn Søren Georg Abel som er sogneprest i Gjerstad, ble besøkt på hjemreisen. Således kom jeg ikke tilbake til Herefoss før den 7. juni, – 10 uker efter at jeg reiste hjemmefra.

Krigen
Da Riksforsamlingen med vår nye grunnlov bestemte at Norge skulle være et selvstendig rike og valgte Christian Frederik til konge, var nok dette i tråd med folkemeningen, men i Sverige ble det oppfattet som en krigserklæring. Da det dessuten var liten støtte å hente fra stormaktene i Europa for en slik politikk, ble sommeren preget av en sterk urolighet for hva som kom til å skje. De militære enheter mobiliserte for fullt langs grensen mot Sverige, men hvordan skulle en hær som var underlegen i styrke og uten stridserfaring, hamle opp med svenskene?

I slutten av juli begynte trefningene og efter bare to uker var slaget tapt. Efter noen dagers forhandlinger ble betingelsene for en våpenhvile undertegnet i Moss den 14. august. Svenskene gikk – efter sterkt press fra de norske forhandlere – med på to viktige innrømmelser. For det første skulle Norges nye grunnlov, med visse nødvendige revisjoner, fortsatt gjelde som landets konstitusjon. For det andre skulle Christian Frederik være landets regent inntil Stortinget hadde godkjent hans abdikasjon og godkjent en ny versjon av Grunnloven.

Stortinget
I møtet på Eidsvoll var det bestemt at det første møte i Stortinget skulle holdes i 1815, men på grunn av våpenhvileavtalens bestemmelser måtte et overordentlig storting innkalles til møte allerede i løpet av høsten. Også denne gang måtte dette organiseres temmelig hastig. Heldigvis hadde vi allerede i juli satt opp et valgmanntall her i Råbyggelaget. På ekstraordinære tingmøter hadde de fleste stemmeberettigede avlagt troskapsed til Grunnloven.

Utdrag av manntallet som ble tatt opp i Råbygdelaget i juli 1814. Innledningen lyder slik: Mantal over Stemmeberettigede i Raabøygdelaugets Fogderie, som i Følge den 50 § i Kongeriget Norges Grundlov have de dertil befalede Egenskaber, og i Følge den 51 § have aflagt den befalede Troskabs Eed.

Valgmøtene ble avholdt slik Grunnloven bestemte, og jeg ble beæret med å få representere Råbyggelagets amt ved dette første storting som møttes i Christiania 7. oktober. Der møtte jeg flere kjente igjen fra tiden på Eidsvoll. Av Unionspartiet var bare Grev Wedel og jeg valgt på ny, men jeg gledet meg også over å se igjen Peter Hount som jeg delte losji med på Eidsvoll. Enda mer gledelig var det at min venn Søren Georg Abel nå var innvalgt som representant fra Nedenes Amt.

På bakgrunn av den politiske situasjon, ble det raskt avklart at Stortinget ville godta en union med Sverige. Det meste av tiden gikk derfor med til å gjennomgå Grunnloven for å gjøre de justeringer som dermed var nødvendige. Dette forløp ikke uten dramatikk. Svenskene hadde krav som vi vanskelig kunne godta, og vi hadde efter våpenhvileavtalen i prinsippet en frist til 20. oktober. Da denne dato nærmet seg, skjønte vi at fristen umulig kunne overholdes. Løsningen ble at Stortinget den 20. gjorde vedtak om union, men vi bestemte også at kongevalget måtte utsettes til vi var blitt enige med svenskene om den nye grunnlovsteksten. Vi var meget spente på hvordan de svenske kommisærer ville forholde seg til dette, men de var meget forståelsesfulle, for ikke å si glade over status denne dag.

Stortinget hadde i 1814 sine møter i Katedralskolens auditorium. Da bygningen ble revet i 1913, ble auditoriet gjenoppbygget på Norsk Folkemuseum.

Den 4. november var alle Grunnlovens paragrafer gjennomgått og godkjent av de svenske kommisærer. På nesten alle punkter hadde Stortinget lykkes i å beholde prinsippene i vårt første grunnlov. Stortinget var efter dette samlet i ytterligere tre uker. Den 26. november kom kronprins Carl Johan til stortingsalen og holdt en høytidelig tale. Den ble avsluttet med at Stortinget ble oppløst.

Jul på Herefoss
Jeg kom ikke hjem til Herefoss før den 14. desember, omtrent et fravær på omtrent 11 uker. Det ble ingen rolig førjulstid. I et brev som allerede hadde ligget mer enn én uke og ventet på meg, ble jeg av Stiftamtmannen pålagt å avhøre en del Åmli-bønder i en alvorlig sak. Jeg sendte straks ekspressbrev til lensmannen i Åmli og ba ham stevne bøndene til å møte på Nes den 20. desember. Noen dager senere fikk jeg imidlertid brev tilbake fra lensmannen om at det hadde vært umulig å nå alle som skulle stevnes, fordi isen på elver og vann ennå var utrygg. Jeg sendte da brev tilbake med 2. januar som ny dato. Jeg måtte også skrive brev til Stiftamtmannen om forsinkelsen og årsaken til den.
Og så kunne julefreden gradvis senke seg over mitt hjem på Nes. Den beste presangen fikk jeg av min kjære Susanne. Hun fortalte at hun igjen var blitt fruktsommelig. Vi kan vente en ny arving til sommeren!


I svaret som lensmann Svend Tvedt sendte meg med ekspressbrev på årets siste dag, avsluttet han med en hyggelig nyttårshilsen: Forønskende dem med Famielien et Glædelig tilkommende Nytaar, med alt Velgangende, og ?? af din forbundne Svend Tvedt. Tvedt den 31de Decbr. 1814. (S. T. Hr. Sorenskriver Bryn).
11. oktober 2014

Christian Frederik abdiserte i går

Tirsdag 11. oktober

Efter ønske fra Hans Kongelige Majestet reiste i går en delegasjon av 25 stortingsrepresentanter til hans residens på Bygdøy. Som man vel kunne vente, var Kongens ærende intet mindre enn å overlevere sin erklæring om abdikasjon.

De deputerte forteller i dag om en meget beveget stemning ved denne anledning. Da delegasjonens leder professor Niels Treschow skulle holde en kort innledningstale, var han så rørt at han helt mistet talens bruk, og det gikk ikke bedre med Christian Frederik selv. Han begynte med noen ord om hvor tungt det er for ham med denne skilsmisse fra et folk han hadde håbet å leve lykkelig i blant, men tårer kvalte efter hvert hans stemme. Ifølge biskop Christian Sørenssen gråt alle med ham. Han prøvde på nytt, men etter noen få ord avbrøt han seg selv og sa «Her er min avståelsesakt. Jeg kan ei tale mere!» Derpå ble erklæringen opplest og påtegnet av deputasjonen.

Havesalen på Bygdøy Kongsgård der delegasjonen fra Stortinget fikk overlevert Christian Frederiks abdikasjonserklæring.
[Bildet er hentet fra Jørn Holme (red.): De kom fra alle kanter. Eidsvollsmennene og deres hus].Avståelsesdokumentet ble lest opp i dagens stortingsmøte. Jeg merket meg at Christian Frederik ikke erklærte at han avstår tronen til den svenske konge, men til det norske folk, det vil si Stortinget. Kanskje en ubetydelig detalj, men for Hans Kongelige Høyhet har nok dette vært viktig. Avslutningen er også verdt å merke seg. Der skriver Christian Frederik at han er betrygget av konstitusjonen som folket selv har gitt seg, og at den efter hans forhåpning vil bidra til at Norges frihet og selvstendighet står fast. Det ser nå ut til at dette er realistisk.

Det sies nå at Hans Kongelige Høyhet allerede i går kveld forlot Bygdøy i en lugger for senere å entre briggen "Allart" med kurs for Danmark. Efter 146 dager var det dermed uvegerlig slutt for denne unge og djerve monarks regjeringstid i Norge.

10. oktober 2014

En ikke helt knirkefri åpning

Lørdag 8. oktober

Fredag var de valgte stortingsrepresentantene samlet til sitt første møte i aulaen ved Christianias katedralskole. Dette var kun et forberedende møte der vi først og fremst skulle godkjenne fullmaktene som representantene hadde med seg fra sine respektive valgkretser. To av de deputerte ble avvist:  Kommerseråd Poul Broch fra Fredrikstad måtte avvises da byen bare hadde to valgmenn. Grunnlovens §57 forutsetter at det er minst tre valgmenn bak hver representant. Kjøpmann William Hansen fra Fredrikshald ble nektet godkjenning da han i forbindelse med den svenske okkupasjon av hans distrikt hadde avlagt en troskaps-ed til Sverige.

Dermed består vårt første storting av 77 representanter. Det kan kanskje ha historisk interesse å få vite hva slags personer dette er. Derfor nevner jeg at forsamlingen består av 18 bønder, 7 forretningsmenn, 2 skippere, 1 los, 18 biskoper og prester, 2 offiserer og 30 andre embedsmenn hvorav de fleste jurister. Som ved grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll, er de nordligste amt ikke representert. Dette skyldes den hastighet hvormed innkallingen til dette ekstraordinære storting er skjedd.

Stortingets forhandlinger er lagt til Katedralskolen som sees til høyre på dette bildet. Gaten på tvers i forgrunnen er Dronningens gate og den kryssende gate er Tollbodgaten. Krigsskolen holder hus i bygningen midt i bildet. Der bor også eidsvollsmannen Diderich Hegermann (Akvarall av Anna Diriks).  

Den offisielle åpningen av Norges første storting skjedde i dag. Dette gikk ikke helt efter planen. Hans majestet kong Christian Frederik hadde i en skrivelse meddelt at han formedelst sykdom ikke kunne foreta Stortingets åpning slik Grunnloven bestemmer. Riktignok gir §74 anledning til at åpningen kan skje med stedfortreder, men noen sådan var ikke nevnt i skrivelsen. Da Kongen befant seg på Bygdøy, var man forhindret fra å diskutere saken med ham. Hva skulle man nå gjøre?

Efter en diskusjon ble en delegasjon sendt til statsrådenes kontor. Til alt hell viste det seg at man der allerede hadde mottatt manuskript til Kongens tale om rikets tilstand, - vi kan gjerne kalle det "Trontalen". Denne skulle egentlig holdes på mandag, men statsrådene forsto situasjonen og tok den nødvendige beslutning. Kort tid efter ankom statsråd Marcus Rosentkrantz i Stortingets sal, leste Kongens tale og erklærte Stortinget for åpnet.

7. oktober 2014

Det første Storting samles

Torsdag 6. oktober

Mye vann har rent i havet siden min forrige blogg, - og dessverre har det også rent blod. Som jeg og mine meningsfeller på Eidsvoll forutså, ville svenskene slett ikke akseptere den norske drømmen om å bli et selvstendig rike. Det ble krig med vårt nabofolk, og Karl Johan trengte, til tross for tapper motstand, inn i landet med sine tropper.

Etter et par ukers krig ble det heldigvis våpenhvile og en fredsavtale ble inngått den 14. august. Til Norges lykke gikk svenskene med på at grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll, fortsatt skal gjelde, - dog med de endringer som følger av at landet nå skal regjeres av den svenske konge. Disse endringer skal Stortinget nå diskutere og vedta.

Christiania sett fra øst. Etter maleri av Christian August Lorentzen fra 1792
 Dette er grunnen til at jeg nå atter er i Christiania. Av folket i Råbygdelaget ble jeg nemlig gitt den ære å være amtets representant ved dette ekstraordinære stortingsmøte. Det første møte skal være i morgen, men jeg har allerede i dag truffet flere av mine gamle venner fra tiden på Eidsvoll. Det skal visstnok være 20 av Riksforsamlingens medlemmer ved dette storting, hvor av jeg særlig vil trekke frem min gamle prinsipal Grev Wedel, min medboer på Brendsmørk prost Peter Hount og distriktslege Alexander Christian Møller fra Arendal. Jeg er imidlertid vel så glad for at mine venner Søren Abel og Hans Chrystie Reiersen er valgt fra Nedenes amt.