Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

Om denne bloggen

Denne bloggen er ført i pennen av Thomas Bryns sønnesønns sønnesønn Knut Bryn som et bidrag til historien om 1814. Thomas Bryn var en av de eidsvollsmennene som førte dagbok under sitt opphold på Eidsvoll i april- og maidagene dette viktige året. Denne dagboken vil bli gjengitt i bloggen når vi kommer så langt.

En rekke andre samtidige kilder vil også bli brukt til å lage en troverdig framstilling av hvordan grunnlovsåret kan ha sett ut gjennom Thomas Bryns briller. En stor del av hans embetsgjerning er dokumentert gjennom tingboka for Østre Råbyggelagen og andre dokumenter fra sorenskriverens arkiv. Noen av hans private brev er også tilgjengelige. En annen nyttig kilde er Hans Gottfried Wangs livserindringer. Wang var skriverdreng hos Bryn og har gitt en levende skrildring av livet på sorenskrivergården i Herefoss. Kildene som er brukt, vil bli fortløpende lagt ut på faktasiden "Om kildene".

Det er sikkert mange måter å lage en slik virtuell dagbok på. Jeg har valgt en nøktern løsning der selve bloggen inneholder lite fri fantasi. Noen hendelser der datoen er ukjent, er plassert inn på passende tidspunkter. Noen faktaopplysninger som det er rimelig sannsynlig at Thomas Bryn har kjent til, men der dette ikke kan dokumenteres, er tatt med her og der. Hva som er dokumenterbare fakta og hva som er diktet til, vil forhåpentligvis framgå av faktasiden "Om innleggene".

Forfatteren som er født i 1947, tok mastergraden i historie i 2010. Hovedinteresser innen historiefaget har lenge vært bergverkshistorie og klippfiskhistorie, men interessen for det som skjedde i 1814, ble absolutt styrket i løpet av studietiden. Med et stort engasjement innen slektsforskning og kulturminnevern, er det riktig ta med at de tilgrensende disipliner genealogi og bygningshistorie opptar vel så mye av forfatterens arbeidstid.

Kontakt med forfatteren kan best søkes med epost til knbryn@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: